1.- EMPRESA RESPONSABLE DO TRATAMENTO DE DATOS

A empresa responsable do tratamento dos seus datos é ANA VÁZQUEZ IGLESIAS, como persoa dada de alta no réxime de autónomos da Seguridade Social, con domicilio en Travesía Currás 34, 36214 de Vigo (Pontevedra) e con NIF: 53192839-A (en diante, ORGANIZADORA).

O Usuario poderá contactar coa ORGANIZADORA mediante correo electrónico: info@alecrinactividades.com

2.- LEXITIMACIÓN DA ORGANIZADORA PARA LEVAR A CABO O TRATAMENTO DOS SEUS DATOS

A ORGANIZADORA ten lexitimación para o tratamento dos seus datos para poder levar a cabo a prestación dos servizos que teña solicitado a través da promoción.

3.- FINALIDADE DO TRATAMENTO DOS SEUS DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

De conformidade co establecido no Reglamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ó tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos, informámoslle que os seus datos persoais serán tratados coas finalidades que se relacionan a continuación:

  • Informar ó Usuario acerca de actividades ofrecidas pola ORGANIZADORA.
  • Informar ó Usuario de promocións e concursos que realice a ORGANIZADORA.

A ORGANIZADORA informa que na páxina da promoción poden existir módulos sociais (botóns de “me gusta” dos perfís sociais da marca), e que polo tanto existe a transmisión de datos persoais dos participantes (como a IP) cara as redes sociais.

Non obstante, o Usuario poderá revocar o consentimento, en cada comunicado comercial ou publicitario que se lle faga chegar, e en calquera momento, mediante notificación na seguinte dirección de correo electrónico info@alecrinactividades.com

4.- CONSERVACIÓN DOS DATOS
Os datos recabados pola ORGANIZADORA conservaranse mentras se manteña a relación contractual entre as partes, sempre e cando non se solicite a supresión de ditos datos polo Usuario.

5.- MEDIDAS DE SEGURIDADE
A ORGANIZADORA mantén os niveis de seguridade de protección de datos personais, conforme á normativa en materia de protección de datos.

6.- PRÁCTICAS NON PERMITIDAS
Os Usuarios non poderán suplantala identidade dun terceiro para realizar ningunha xestión coa ORGANIZADORA.

7.- DEREITOS DO USUARIO
Poñemos en coñecemento do Usuario que poderá exercer, en calquera momento, os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación, portabilidade ou olvido ó tratamento dos seus datos mediante a remisión dunha comunicación escrita, incluíndo copia do seu Documento Identificativo, á seguinte dirección: Travesía Currás 34, 36214 Vigo, ou ben enviando un correo electrónico á seguinte dirección: info@alecrinactividades.com

8.- Preguntas
Si ten algunha pregunta sobre a presente Política de Privacidade, rogámoslle que se poña en contacto con nos enviando un correo electrónico a info@alecrinactividades.com